REGULAMIN UCZESTNIKA przestrzeni “SelfieArt”

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady obowiązujące w przestrzeni “SelfieArt”, położonej w Łodzi ul. Wólczańska 127 zwany dalej “SelfieArt” 
 2. Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie przestrzeni “SelfieArt” jest SelfieArt Tomasz Barański Tobiasz Zbiciak s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 127 NIP: 7272856670 (adres do korespondencji:hello@selfieart.pl ), REGON: 521322588 (dalej zwany „Organizatorem”).
 3. W przestrzeni “SelfieArt” możliwe jest korzystanie z udostępnionych w danym czasie atrakcji
 4. Każda osoba wchodząca do przestrzeni “SelfieArt” (dalej zwana: „Uczestnikiem”) jest zobowiązana zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, jak również zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich jego postanowień, a także postanowień innych regulaminów obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych atrakcji, jeżeli takie regulaminy istnieją.
 5. W związku z panującą w kraju epidemią SARS-CoV-2, Organizator wdrożył na terenie “SelfieArt” szczegółowe procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników, minimalizowanie ryzyka ich zakażenia, ograniczenie liczby i intensywności kontaktów. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania powyższych procedur, a zwłaszcza zakrywania ust i nosa maseczką ochronną oraz dezynfekcji rąk W przypadku jakiegokolwiek ich naruszenia przez Uczestnika, obsługa ma prawo zabronić mu wstępu do “Selfie Art”, korzystania z atrakcji lub poprosić o opuszczenie ww. przestrzeni.
 6. Regulamin udostępniony jest na teren “SelfieArt” przy kasie w formie wydruku oraz na stronie internetowej www.selfieart.pl.  Uczestnik ma prawo uzyskać od pracowników obsługi informację o miejscach, gdzie Regulamin jest udostępniony, a w przypadku jego braku, żądać udostępnienia treści Regulaminu.
 7. Każda osoba przed udaniem się do przestrzeni “SelfieArt” powinna sprawdzić aktualne informacje o godzinach i terminach otwarcia “SelfieArt”, a także o ewentualnych ograniczeniach dostępności atrakcji w dniu planowanego przyjazdu.
 8. Przestrzeń “SelfieArt” jest monitorowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego Uczestnikom oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren “SelfieArt”, jak i mieniu Organizatora. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste Uczestników.
 9. Ze względu na wielkość przestrzeni “SelfieArt” i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w obiekcie, dlatego Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w  przypadku przekroczenia ich limitu.
 10. “SelfieArt” zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.
 11. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.  Nie jest ona nadzorowana. Cenne przedmioty nie powinny być w niej pozostawiane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież lub zniszczenie.
 12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w kasie oraz na stronie www.selfieart.pl

§ 2

Osoby niepełnoletnie

 1. Osoby nieletnie w wieku poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie za zgodą i pod stałą opieką rodziców lub ich opiekunów prawnych, bądź osób wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu. Personel “SelfieArt” nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad niepełnoletnimi. 
 2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego Regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również o obowiązku ich przestrzegania.  
 3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych, a także nad przestrzeganiem przez nich Regulaminu. 
 4. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 3

Pobyt grupy zorganizowanej

 1. Organizator grupy zorganizowanej oraz/lub jej opiekun zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego Regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych Atrakcji, jak również o obowiązku ich przestrzegania.
 2. Grupy zorganizowane muszą przebywać pod stałą opieką Organizatora lub uprawnionego opiekuna. Organizator grupy zorganizowanej oraz/lub jej opiekun zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem podopiecznych, a także nad przestrzeganiem przez nich Regulaminu.

§ 4

Zachowanie w przestrzeni “SelfieArt”

 1. W przestrzeni “SelfieArt” zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu              i innych Uczestników, stwarzające zagrożenie dla ich życia lub zdrowia oraz zagrażające stanowi sanitarno – higienicznemu przestrzeni “SelfieArt”, w szczególności zabronione jest: 
  1. wnoszenie i spożywanie wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia w tym również gumy do żucia    
  2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i innych używek,   
  3. palenie papierosów i e-papierosów
  4. bieganie w przestrzeni “SelfieArt”
  5. wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,  
  6. zaśmiecanie przestrzeni “SelfieArt”, 
  7. niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się w przestrzeni “SelfieArt”,   
  8. wprowadzania zwierząt poza wyznaczonymi w tym celu godzinami, właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody lub zabrudzenia spowodowane przez zwierzę.  
  9. zakłócanie porządku i przeszkadzanie innym Uczestnikom, 
  10. przebywania w miejscach lub pomieszczeniach, które nie są przeznaczone dla Uczestników, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie “Selfie Art”, a także pomieszczeń gospodarczych, biur, magazynów itp.,  
  11. umieszczanie na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez pisemnej zgody Organizatora,
  12. wnoszenie lub posiadanie: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie “SelfieArt”.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z przestrzeni “SelfieArt” przez osoby, które spożywały alkohol lub inne środki odurzające. Obsługa  ma prawo zabronić wstępu do “SelfieArt” i korzystania z atrakcji osobom, u których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. W czasie panujących, niekorzystnych warunków  atmosferycznych (śnieg, deszcz) prosimy o zmianę obuwia przed wejściem do atrakcji.
 4. Obowiązuje zakaz stawania na huśtawce oraz stukania nią o ściany 
 5. W sytuacji zaistnienia wypadku w przestrzeni “SelfieArt”, wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, każdy z Uczestników będący świadkiem powyższego, zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel.  
 6. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Uczestników dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez Uczestników, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
 7. W przestrzeni “SelfieArt” wykonywanie wszelkiego rodzaju sesji komercyjnych czy jakiekolwiek lokowanie produktu jest odpłatne i wymaga osobnej zgody Organizatora.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości w przestrzeni “SelfieArt”  
 9. Zabrania się wynoszenia poza przestrzeń “SelfieArt” jakichkolwiek przedmiotów należących do Organizatora. 
 10. Zabrania się jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Uczestników (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofiobia czy homofobia),  
 11. W przestrzeń “SelfieArt” zabronione jest latanie dronem.

§ 5

Bilety wstępu do przestrzeni “SelfieArt”

 1. Prawo wstępu do przestrzeni “SelfieArt” mają osoby, które posiadają ważny bilet (zwany dalej „biletem”).
 2. Rodzaje biletów i ich ceny, a także krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów określa cennik, publikowany na stronie www.selfieart.pl oraz udostępniony przy kasie przy wejściu do “SelfieArt” (zwany dalej „Cennikiem”).  
 3. Bilet umożliwia wstęp do przestrzeni “Selfie Art”  w dniu i godzinie oznaczonych na bilecie. Jeżeli dzień wstępu nie jest oznaczony na bilecie, wstęp do “SelfieArt” możliwy jest w wybranym dniu w okresie ważności biletu, wskazanym na bilecie wstępu. 
 4. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do przestrzeni “Selfie Art” i korzystania z atrakcji w zakresie i czasie określonym w Cenniku.
 5. Możliwość nabycia biletu zniżkowego uregulowana jest w Cenniku.
 6. Zakup biletu zniżkowego związanego z określonym wiekiem uwarunkowany jest uprzednim okazaniem w niezbędnym zakresie dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika, przy czym warunek związany z wiekiem musi być spełniony w dniu wejścia do “SelfieArt”.
 7. Opłata za bilet pobierana jest z góry.
 8. Bilet można zakupić w kasie “SelfieArt” lub poprzez stronę www.selfieart.pl. W kasie “SelfieArt” można  dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą – informacje o akceptowanych typach kart dostępne są w kasie i na stronie internetowej “SelfieArt”
 9. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren “SelfieArt”, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji. Ponowne wejście na teren Organizatora jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można dokonać odstępstwa od tej zasady, ale jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Organizatora.
 10. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu “on line” zgodnie z art. 38 ust. Prawa Konsumenta. Jest możliwość zmiany daty wstępu, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed datą planowanej wizyty.
 11. Kupując bilet do “SelfieArt” oraz bilet na wydarzenie specjalne akceptujesz możliwość wykorzystania swojego wizerunku przez Organizatora (zgoda ta dotyczy udostępniania wizerunku na stronie www.selfieart.pl, w social mediach atrakcji oraz komunikacji wewnętrznej). Jeżeli właściciel biletu nie wyraża powyższej zgody, musi przy zakupie biletu poinformować o tym fakcie personel obiektu. 
 12. Personel “SelfieArt” może odmówić sprzedaży biletu osobie, która nie spełnia obiektywnych warunków przewidzianych w Regulaminie (osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowująca się agresywnie)
 13. Cena podana w momencie zakupu jest ostateczna.
 14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 15. “SelfieArt” wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. “SelfieArt” jest upoważnione do wystawiania faktur elektronicznych i przesyłania ich w formie plików PDF na adres e-mail Nabywcy. Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu.
 16. W przypadku zamknięcia “SelfieArt” z przyczyn niezależnych (katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) płatności dokonywane gotówką i kartą są zwracane w kasie “SelfieArt”.    

§ 6

Zasady odpowiedzialności na terenie “SelfieArt”

 1. Rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie “SelfieArt” zostaną przechowane przez okres 1 tygodnia w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy w ww. terminie właściciel rzeczy nie zgłosi się po jej odbiór, rzecz przepada.  
 2. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie “SelfieArt”, mienia osób trzecich ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  
 3. Personel “SelfieArt” jest uprawniony do wyproszenia z terenu “SelfieArt” Uczestnika, który:
  1. nie posiada ważnego biletu; 
  2. postępuje wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia; 
  3. pomimo uprzedniego upomnienia postępuję niezgodnie z poleceniami, instrukcjami czy zarządzeniami personelu “SelfieArt” mającymi na celu zachowanie porządku i bezpieczeństwa.
 4. Pracownik “SelfieArt” ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia.
 5. W przypadku uzasadnionego wyproszenia Uczestnika z terenu “SelfieArt” na podstawie punktów regulaminu [wskazać], Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zwrot w całości lub części opłaty za bilet wstępu. Uczestnik może złożyć reklamację na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Za uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież elementów dekoracyjnych obowiązuje kara w wysokości 500 zł 

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje prosimy zgłaszać obsłudze “SelfieArt” lub drogą elektroniczną na adres: hello@selfieart.pl Informujemy, iż formularz reklamacyjny, za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację, jest dostępny w kasie. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o:
  1. przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup biletu,
  2. dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji w tym imię nazwisko, adres email lub numer telefonu osoby składającej reklamację,
  3. zwięzły opis i uzasadnienie powodu reklamacji.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej przedmiotu biletu do “SelfieArt” zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazany przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. “SelfieArt” nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje przesłane pocztą elektroniczną, które zostały przefiltrowane przez system antyspamowy “SelfieArt”.
 4. Decyzja “Selfie Art” dotycząca reklamacji jest ostateczna. Nie narusza to ustawowych uprawnień Zwiedzającego wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

Postanowienia końcowe

 1. Treść tego dokumentu można w każdej chwili wydrukować, zapisać na urządzeniu  lub pobrać ze strony internetowej www.selfieart.pl
 2. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania skarg i  roszczeń. Uczestnik może skorzystać z mediacji. Listy regularnych mediatorów i istniejących centrów mediacyjnych są dostarczane i udostępniane przez szefów odpowiednich sądów rejonowych.
 4. “SelfieART” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 5. Regulamin wszedł w życie z dniem 18.03.2022 r.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu